TALENINVENTARISATIE & ADVIES​

Stichting Taal naar Keuze geeft taalonderwijsadviezen en stelt taalbeleidsplannen op, zelfstandig of in samenwerking met o.a. de Vereniging Leraren in Levende Talen, het Kohnstamm Instituut, LptN/Taallectoren en gerelateerde partners.

Taal naar Keuze helpt schoolbesturen en -directies, medezeggenschaps- en ouderraden bij het ontwikkelen of vaststellen van het taalbeleidsplan van de school. Uitbreiding van het talenaanbod in het curriculum kan een onderdeel daarvan zijn, maar ook samenwerking tussen scholen om leerlingen bovenschools te begeleiden bij hun taalonderwijs.

Wij maken een analyse van de taalsituatie op school, bespreken de mogelijkheden en formuleren trajecten voor de komende jaren. Een taleninventarisatie onder de leerlingen naar hun achtergronden en interesses op het gebied van taalonderwijs maakt deel uit van het advies. Het inventariseren van de taalachtergronden van ouders en personeel kan eveneens van grote waarde zijn voor een breed gedragen meer-talenbeleid. De kosten van het traject hangen af van de omvang van de school en van de specifieke vragen.

Meer weten? Neem contact op!