ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of het leveren van zaken van TaalnaarKeuze, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “TaalnaarKeuze”.
 2. De afnemer van de diensten en/of zaken zal verder worden aangeduid als “Opdrachtgever”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van vastlegging die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “lesmateriaal” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door TaalnaarKeuze te leveren (digitale) lesboeken, (digitale) handleidingen, online leersysteem, aanvullend educatief materiaal, testen e.d.
 5. Onder “de website” wordt in deze de website van TaalnaarKeuze verstaan: www.taalnaarkeuze.nl en de elektronische leeromgeving waarin leerlingen werken, die TaalnaarKeuze heeft ingericht ten behoeve van de desbetreffende lessen.
 6. De persoon voor wie het lesmateriaal bestemd is of wie door TaalnaarKeuze begeleid zal worden zal verder worden aangeduid als: “de leerling”.
 7. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door TaalnaarKeuze te leveren (digitaal) lesmateriaal of overige producten.
 8. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel schriftelijke als mondelinge gegevens en/of documenten die door de Opdrachtgever aan TaalnaarKeuze (moeten) worden verstrekt.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten, ook indien daarin wordt nagelaten naar deze algemene voorwaarden te verwijzen.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven

 1. Ieder aanbod en elke offerte van TaalnaarKeuze is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.
 2. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft TaalnaarKeuze het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief lesmateriaal en begeleiding, maar exclusief administratiekosten, verzendkosten en andere in verband met de levering door TaalnaarKeuze te maken kosten. Een en ander geldt, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht TaalnaarKeuze niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 5. Voor zover het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft TaalnaarKeuze het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 7. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van lesmateriaal evenals omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van TaalnaarKeuze zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor TaalnaarKeuze (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van het lesmateriaal en/of de prijzen of tarieven van de leveranciers van TaalnaarKeuze, heeft TaalnaarKeuze het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan TaalnaarKeuze heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn opzeggingsbevoegdheid wordt Opdrachtgever onweerlegbaar geacht met de prijs- of tariefwijziging te hebben ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de overeenkomst getekend heeft geretourneerd.
 2. De overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van een aan TaalnaarKeuze gebleken kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.
 3. TaalnaarKeuze kan een opdracht, bestelling of het aangaan van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens TaalnaarKeuze vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.
 2. Opdrachtgever en eventuele derden zullen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met als uitdrukkelijke bedoeling en voorwaarde dat deze afspraken en de uitvoering daarvan noch tussen hen, noch tussen TaalnaarKeuze en eventuele derden als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW, als een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW, of als een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst kan worden gekwalificeerd.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt dat:
  • Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door TaalnaarKeuze gewenste wijze ter beschikking wordt gesteld;
  • TaalnaarKeuze in ieder geval wordt geïnformeerd over de situatie en achtergronden van de leerling(en) voor zover dit betrekking heeft of invloed heeft/ kan hebben op de leer- en ontwikkelingssituatie van de leerling. Onderwijskundige rapporten of andere hierop betrekking hebbende documenten moeten aan TaalnaarKeuze ter beschikking worden gesteld;
  • TaalnaarKeuze in ieder geval wordt geïnformeerd indien er sprake is van een verhuizing of andere ingrijpende wijziging van de situatie van de leerling;
  • TaalnaarKeuze in ieder geval wordt geïnformeerd bij beëindiging of tijdelijke opschorting van de studie;
  • de leerling in staat wordt gesteld om wekelijks ten minste het aantal door TaalnaarKeuze opgegeven studie-uren te besteden aan de opleiding en de leerling daarbij optimaal gefaciliteerd wordt binnen de mogelijkheden die de woon- of verblijfssituatie daarvoor biedt;
  • hij voldoet aan alle voor hem geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat alle vestrekkingen van informatie aan TaalnaarKeuze als bedoeld in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst daarmee in overeenstemming is.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaren TaalnaarKeuze voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft TaalnaarKeuze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De gevolgen en/of kosten die dit voor de studie van de leerling of anderszins voor de leerling met zich meebrengt, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6: Geheimhouding

 1. TaalnaarKeuze verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de Opdrachtgever en/of de leerling heeft verkregen. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen de organisatie van TaalnaarKeuze en zal door TaalnaarKeuze alleen aan derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. TaalnaarKeuze zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de informatie geheim te houden en staat er voor in, dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien TaalnaarKeuze als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen, zoals bedoeld in het vorige lid.

 

Artikel 7: Levering, betalingstermijnen

 1. Lesmateriaal wordt in overleg met de docent(en) tijdig vooraf aangegeven en door de leerling of de Opdrachtgever aangeschaft.
 2. Indien het lesmateriaal van TaalnaarKeuze wordt gebruikt, zal dit tijdig aan de leerling ter hand worden gesteld. Eventuele kosten worden in dit geval separaat opgenomen in de offerte en factuur.
 3. TaalnaarKeuze is gerechtigd tot het factureren van haar werkzaamheden in maandelijkse termijnen.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 5. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat TaalnaarKeuze alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 8: Verplichtingen van TaalnaarKeuze

 1. TaalnaarKeuze biedt de Opdrachtgever begeleiding en advies op afstand gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. De begeleiding en het advies worden verzorgd door een door TaalnaarKeuze hiertoe aangestelde medewerker van TaalnaarKeuze. Alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van TaalnaarKeuze kan van deze periode worden afgeweken.
 2. TaalnaarKeuze is niet gehouden tot het verstrekken van begeleiding en advies op afstand indien de door haar aangestelde medewerker wegens omstandigheden die buiten de invloed van TaalnaarKeuze niet (langer) beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens ziekte, bevalling e.d.
 3. De door TaalnaarKeuze voorgedragen docent(en) is/zijn onderwijsbevoegd conform de Nederlandse wet- en regelgeving, of vallen rechtstreeks onder de supervisie van een docent(en) met een passende onderwijsbevoegdheid.
 4. De leerling heeft tevens toegang tot het online onderwijssysteem van TaalnaarKeuze. TaalnaarKeuze voorziet de leerling per e-mail van de juiste inloggegevens voor dit systeem. De Opdrachtgever waarborgt dat de leerling de inloggevens vertrouwelijk behandelt en niet aan derden verstrekt. Indien noodzakelijk kan gebruik worden gemaakt van andere kanalen zoals per brief, WhatsApp, telefoon en e-mail. De voorgedragen docent(en) is gedurende de overeengekomen periode beschikbaar om advies of begeleiding op afstand te geven.

 

Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening van TaalnaarKeuze of de door haar voorgedragen docent(en), moeten direct schriftelijk aan TaalnaarKeuze worden gemeld. Voor geleverde zaken geldt, dat deze klachten in ieder geval uiterlijk binnen de overeengekomen lesperiode moeten worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde periode aan TaalnaarKeuze is gemeld, is geen beroep mogelijk.
 3. De Opdrachtgever moet TaalnaarKeuze in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle relevante informatie aan TaalnaarKeuze hiertoe verstrekken, zoals:
  • de klachtbrief voorzien van de naam en adresgegevens van de Opdrachtgever;
  • de klachtbrief ondertekend door de Opdrachtgever en de datum van ondertekening vermelden;
  • de klachtbrief met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht.
 4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt tevens aangegeven binnen welke termijn de directie van TaalnaarKeuze uitsluitsel geeft. De directie verplicht zich daarbij de beslissing te motiveren. Mocht de Opdrachtgever zich niet kunnen vinden in deze beslissing, dan kan de Opdrachtgever het geschil voorleggen aan de rechter conform artikel 18 van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 10: Garanties

 1. TaalnaarKeuze draagt er zorg voor, dat
 2. het online onderwijssysteem zoveel mogelijk beschikbaar is. TaalnaarKeuze kan echter nooit garanderen dat dit systeem 24/7 bereikbaar is of 24/7 zonder gebreken of onderbrekingen functioneert, aangezien TaalnaarKeuze voor het functioneren van dit systeem mede afhankelijk is van derden, zoals haar internetprovider;
 3. leerling-licenties van educatieve software die onderdeel van het lespakket niet verlopen binnen het gegeven schooljaar;
 4. de door TaalnaarKeuze voorgedragen docent(en) beschikt/beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan wel deze bij aanvang van de opdracht zal overleggen.
 1. TaalnaarKeuze en de door haar voorgedragen docent(en) zullen zich altijd ten zeerste inspannen om de prestaties van de leerlingen middels hun begeleiding te optimaliseren. TaalnaarKeuze evenals de docent(en) hebben echter hierbij altijd slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, aangezien het gewenste resultaat mede afhankelijk is van de inspanningen van de leerling en de Opdrachtgever. TaalnaarKeuze kan derhalve niet garanderen dat de door de leerling/ Opdrachtgever gewenste resultaten behaald zullen worden.
 2. Bij een terecht beroep op de garantie en bij een terechte klacht, kan TaalnaarKeuze uitsluitend kiezen tussen herstel of vervanging van de zaken en/of het alsnog (op de juiste wijze) leveren van de overeengekomen diensten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van TaalnaarKeuze. Indien er sprake is van aanvullende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door TaalnaarKeuze gegeven garanties aanvaardt TaalnaarKeuze geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is TaalnaarKeuze alleen aansprakelijk voor directe schade.
  De Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • redelijke kosten die de Opdrachtgever noodgedwongen moet maken om de prestatie van TaalnaarKeuze aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak, aard en omvang van de schade;
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor gevolgschade zoals immateriële schade, indirecte schade, vertragingsschade of schade als gevolg van verlies van gegevens of documenten is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien TaalnaarKeuze aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van TaalnaarKeuze altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) voor de geleverde zaken of verrichte diensten. In geen geval zal de schadevergoedingsplicht van TaalnaarKeuze meer bedragen dan een bedrag van € 20.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die in redelijkheid geacht moeten worden voort te vloeien uit dezelfde schadeoorzaak.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan drie maanden de aansprakelijkheid van TaalnaarKeuze beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedragen (exclusief BTW), indien de schade niet onder een door TaalnaarKeuze gesloten verzekering valt.
 6. De Opdrachtgever moet TaalnaarKeuze uiterlijk binnen een (1) jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor in rechte aanspreken, op verval van iedere aanspraak.
 7. TaalnaarKeuze is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde zaken of de door of namens TaalnaarKeuze verstrekte instructies of adviezen;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Opdrachtgever aan TaalnaarKeuze verstrekte informatie;
  • door de keuze die de Opdrachtgever of de leerling ten aanzien van de te leveren diensten of zaken heeft gemaakt;
  • doordat door of namens de Opdrachtgever wijzigingen in of aan het geleverde zijn aangebracht of de Opdrachtgever getracht heeft dergelijke wijzigingen aan te brengen;
  • door overmacht, zoals genoemd in artikel 12.
  • De Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart TaalnaarKeuze uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van TaalnaarKeuze of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal TaalnaarKeuze de Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart TaalnaarKeuze voor aanspraken van derden, waaronder begrepen leerlingen die verbonden zijn aan de Opdrachtgever, verband houdende met de door TaalnaarKeuze ter uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde zaken.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever of TaalnaarKeuze, heeft TaalnaarKeuze het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van TaalnaarKeuze wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van TaalnaarKeuze, van de door haar voorgedragen docent(en) of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van TaalnaarKeuze, zoals ziekte van de voorgedragen docent(en).
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van TaalnaarKeuze zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van TaalnaarKeuze of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, of andere belemmerende maatregelen.
 4. Indien de overmacht-situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens TaalnaarKeuze tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 13: Betaling

 1. TaalnaarKeuze heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Opdrachtgever te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen, tenzij de Opdrachtgever expliciet heeft ingestemd met een afwijkende vooruitbetaling.
 2. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of anderszins geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever aan TaalnaarKeuze een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door TaalnaarKeuze betaling alsnog uitblijft, heeft TaalnaarKeuze bovendien het recht aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de Opdrachtgever bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft TaalnaarKeuze het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de Opdrachtgever, heeft TaalnaarKeuze het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring op te zeggen, te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft TaalnaarKeuze eveneens, indien zij al, voordat de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen worden door TaalnaarKeuze eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal TaalnaarKeuze de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een termijn van 14 dagen gunnen waarbinnen de Opdrachtgever alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand drie maanden of meer bedraagt heeft TaalnaarKeuze het recht haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring op te zeggen of te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de toegang tot het webbased onderwijssysteem en het anderszins opschorten van de (toegang tot) de begeleiding door een docent(en). Alle schade die de Opdrachtgever en/of de aan de Opdrachtgever verbonden leerling hierdoor lijdt, is voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. TaalnaarKeuze behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan TaalnaarKeuze heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De Opdrachtgever moet TaalnaarKeuze direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van TaalnaarKeuze bewaren.
 6. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel en TaalnaarKeuze een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, moet de Opdrachtgever de geleverde zaken op eerste verzoek aan TaalnaarKeuze retourneren. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening van TaalnaarKeuze leidt of kan leiden tot het ontstaan van enig recht van intellectueel of industrieel eigendom zullen die rechten, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke/elektronische overeenkomst, (gaan) berusten bij TaalnaarKeuze.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteurs-, merk- en alle soortgelijke rechten die rusten op en verbonden zijn aan de door TaalnaarKeuze geleverde zaken en/of diensten komen toe aan TaalnaarKeuze of derde-rechthebbenden aan wie deze rechten toekomen.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden strekt tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom aan de Opdrachtgever. Een dergelijke overdracht vindt slechts plaats door middel van een bepaalde daartoe strekkende overeenkomst. Behoudens een dergelijke overdracht, is het de Opdrachtgever verboden de door TaalnaarKeuze geleverde zaken (waaronder begrepen het lesmateriaal) na te maken, hierin/hieraan wijzigingen aan te brengen, deze ter reproduceren, (delen van) teksten te publiceren etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TaalnaarKeuze of de derde-rechthebbenden.
 4. Indien gebruiksrechten (licenties) worden verstrekt op zaken waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij TaalnaarKeuze of door haar ingeschakelde derden berusten zijn deze rechten steeds niet-exclusief en door Opdrachtgever niet-overdraagbaar en niet-sublientieerbaar.
 5. TaalnaarKeuze neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties strijdig zijn met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks verwijtbaar inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt en de Opdrachtgever door de derde wordt aangesproken zal TaalnaarKeuze naar haar keuze:
  1. het geleverde tegen creditering van de koopprijs terugnemen of;
  2. er voor zorgen dat de Opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken.
 6. Vorenstaande vrijwaring geldt slechts indien de Opdrachtgever TaalnaarKeuze tijdig in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van de derde in rechte op te komen en de Opdrachtgever de verdediging volledig aan TaalnaarKeuze overlaat.
 7. De vrijwaring van lid 5 vervalt indien de inbreuk betrekking heeft op wijzigingen die de Opdrachtgever in de inbreukmakende zaak heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 8. Op al het lesmateriaal is het Nederlandse uitgeef- en auteursrecht van toepassing. De handleidingen, ontwikkeld door TaalnaarKeuze zijn voorzien van copyright.
 1. Artikel 16: Ontbinding Iedere partij heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de andere partij te ontbinden op het tijdstip waarop deze andere partij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Indien TaalnaarKeuze de overeenkomst conform het vorige lid ontbindt, moet de Opdrachtgever de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 3. TaalnaarKeuze kan de overeenkomst daarnaast eveneens door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever ontbinden indien de leerling in gebreke blijft. Dit laatste is in ieder geval aan de orde indien de leerling langer dan zes maanden achtereenvolgens geen activiteiten vertoont in het onderwijssysteem of anderszins geen huiswerk opstuurt en ook niet reageert op berichtgeving van TaalnaarKeuze of de docent(en) hierover.
 4. De ontbinding houdt in ieder geval in dat de toegang tot het onderwijssysteem wordt ontzegd en er niet langer aanspraak gemaakt kan worden op begeleiding.
 5. Op aanvraag van de Opdrachtgever kan een Kennisgeving van Uitschrijving worden verstrekt.

 

Artikel 17: Annuleringsmogelijkheden

 1. De Opdrachtgever kan een levering tot vier weken na ontvangst annuleren. Daarbij geldt voor de eerste 14 kalenderdagen de regeling van artikel 3. van deze algemene voorwaarden. Daarna is de Opdrachtgever bij annulering de volgende annuleringsvergoeding aan TaalnaarKeuze verschuldigd:
  • 20% van de verkoopprijs van de geannuleerde levering;
  • 100% van de verzend- en administratiekosten;
  • 100% vergoeding van eventuele beschadigingen en/of gebruikt lesmateriaal.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de retourzending van de geleverde zaken na annulering. Na ontvangst van de zaken zal TaalnaarKeuze de koopprijs aan de Opdrachtgever restitueren onder aftrek van genoemde vergoedingen.
 3. De Opdrachtgever dient iedere annulering op voorhand schriftelijk aan TaalnaarKeuze te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@taalnaarkeuze.nl t.a.v. de directie. Pas nadat de Opdrachtgever hiervoor een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van TaalnaarKeuze mag de Opdrachtgever de zaken retour zenden.
 4. Indien de annuleringsmelding later dan vier weken na ontvangst van de geleverde zaken door TaalnaarKeuze wordt ontvangen, is TaalnaarKeuze niet gehouden de geleverde zaken terug te nemen en zal geen restitutie van de koopprijs meer plaatsvinden.
 5. De wettelijke bevoegdheid van de Opdrachtgever om de overeenkomst op basis van artikel 7:408 BW (tussentijds) te beëindigen is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op de tussen TaalnaarKeuze en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar TaalnaarKeuze is gevestigd, zij het dat TaalnaarKeuze altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever gevestigd of woonachtig is.
 4. De Opdrachtgever mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan TaalnaarKeuze. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat TaalnaarKeuze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 5. Indien de Opdrachtgever gevestigd of woonachtig is buiten Nederland, heeft TaalnaarKeuze het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Opdrachtgever gevestigd of woonachtig is.

 

Artikel 19: Slotbepaling

 1. Met deze algemene voorwaarden zijn voorgaande algemene voorwaarden, studiereglementen e.d. vervallen

 

Amsterdam, maart 2020.

 

Download hier de Algemene voorwaarden van Taal naar Keuze